Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन बारे सूचना
2
Notice for amendment for interview time
3
अन्तरबार्ता मा उपस्थित हुने बारे जरुरी सूचना
4
Call of Roster of Experts - Environmental and Social Safeguard Officer
5
Notice Ammendment
6
Vacancy Announcement
7
IST Notice for MKHEP
8
NEC Standing List
9
TOR, Roster of Experts (TSG) August 2020
10
Vacancy Notice
11
TSG notice for Phukot and Jagadulla PROR
12
TSG Notice
13
Result Published
14
Result Published
15
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
16
IST Notice
17
rescheduled interview notice
18
Result Published- Group Discussion
19
Result Published
20
Group Discussion Result Published
21
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना
22
Result published- Short term Engineers
23
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुन आउने बारेमा
24
vacancy re-announcement
25
Vacancy Announcement
26
Vacancy Announcement
27
नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
28
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
29
Vacancy Announcement
30
Cancel Notice
31
Result Published
32
Vacancy 2076 Bhadra
33
Cancel Notice
34
Result Published
35
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
36
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
37
Result 2076
38
Result 2076 Interview
39
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
40
Vacancy Announcement
41
Application for roster/ register of panel of IST
42
नियूक्ति सम्बन्धमा
43
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
44
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
45
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
46
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
47
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
48
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
49
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
50
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
51
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
52
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
53
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
54
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
55
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
56
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
57
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
58
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
59
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
60
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
61
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
62
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
63
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
64
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
65
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
66
VACANCY ANNOUNCEMENT