Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
TOR, Roster of Experts (TSG) August 2020
2
Vacancy Notice
3
TSG notice for Phukot and Jagadulla PROR
4
TSG Notice
5
Result Published
6
Result Published
7
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
8
IST Notice
9
rescheduled interview notice
10
Result Published- Group Discussion
11
Result Published
12
Group Discussion Result Published
13
Result published- Short term Engineers
14
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना
15
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुन आउने बारेमा
16
vacancy re-announcement
17
Vacancy Announcement
18
Vacancy Announcement
19
नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
20
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
21
Vacancy Announcement
22
Cancel Notice
23
Result Published
24
Vacancy 2076 Bhadra
25
Cancel Notice
26
Result Published
27
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
28
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
29
Result 2076 Interview
30
Result 2076
31
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
32
Vacancy Announcement
33
Application for roster/ register of panel of IST
34
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
35
नियूक्ति सम्बन्धमा
36
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
37
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
38
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
39
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
40
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
41
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
42
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
43
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
44
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
45
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
46
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
47
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
48
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
49
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
50
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
51
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
52
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
53
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
54
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
55
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
56
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
57
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
58
VACANCY ANNOUNCEMENT