फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (४८० मेगावाट) को वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (४८० मेगावाट) को वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

Published on