Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
New!
2
Vacancy Announcement
3
Application for roster/ register of panel of IST
4
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
5
नियूक्ति सम्बन्धमा
6
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
7
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
8
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
9
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
10
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
12
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
13
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
14
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
15
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
16
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
17
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
18
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
19
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
20
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
21
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
22
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
23
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
24
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
25
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
26
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
27
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
28
VACANCY ANNOUNCEMENT