Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
New!
2
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
New!
3
Result 2076 Interview
New!
4
Result 2076
New!
5
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
6
Vacancy Announcement
7
Application for roster/ register of panel of IST
8
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
9
नियूक्ति सम्बन्धमा
10
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
11
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
12
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
13
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
14
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
16
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
17
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
18
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
19
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
20
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
21
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
22
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
23
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
24
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
25
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
26
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
27
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
28
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
29
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
30
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
31
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
32
VACANCY ANNOUNCEMENT