Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
2
नियूक्ति सम्बन्धमा
3
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
4
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
5
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
6
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
7
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
9
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
10
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
11
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
12
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
13
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
14
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
15
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
16
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
17
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
18
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
19
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
20
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
21
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
22
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
23
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
24
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
25
VACANCY ANNOUNCEMENT