Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
TSG Notice
New!
2
Result Published
New!
3
Result Published
New!
4
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
5
IST Notice
6
rescheduled interview notice
7
Result Published- Group Discussion
8
Result Published
9
Group Discussion Result Published
10
Result published- Short term Engineers
11
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना
12
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुन आउने बारेमा
13
vacancy re-announcement
14
Vacancy Announcement
15
Vacancy Announcement
16
नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
17
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
18
Vacancy Announcement
19
Cancel Notice
20
Result Published
21
Vacancy 2076 Bhadra
22
Cancel Notice
23
Result Published
24
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
25
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
26
Result 2076 Interview
27
Result 2076
28
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
29
Vacancy Announcement
30
Application for roster/ register of panel of IST
31
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
32
नियूक्ति सम्बन्धमा
33
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
34
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
35
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
36
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
37
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
38
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
39
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
40
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
41
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
42
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
43
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
44
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
45
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
46
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
47
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
48
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
49
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
50
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
51
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
52
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
53
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
54
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
55
VACANCY ANNOUNCEMENT