Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
TSG notice for Phukot and Jagadulla PROR
2
TSG Notice
3
Result Published
4
Result Published
5
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
6
IST Notice
7
rescheduled interview notice
8
Result Published- Group Discussion
9
Result Published
10
Group Discussion Result Published
11
Result published- Short term Engineers
12
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना
13
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुन आउने बारेमा
14
vacancy re-announcement
15
Vacancy Announcement
16
Vacancy Announcement
17
नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
18
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
19
Vacancy Announcement
20
Cancel Notice
21
Result Published
22
Vacancy 2076 Bhadra
23
Cancel Notice
24
Result Published
25
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
26
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
27
Result 2076 Interview
28
Result 2076
29
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
30
Vacancy Announcement
31
Application for roster/ register of panel of IST
32
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
33
नियूक्ति सम्बन्धमा
34
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
35
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
36
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
37
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
38
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
39
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
40
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
41
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
42
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
43
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
44
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
45
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
46
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
47
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
48
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
49
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
50
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
51
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
52
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
53
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
54
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
55
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
56
VACANCY ANNOUNCEMENT