Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
New!
2
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
New!
3
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
New!
4
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
5
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
6
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
7
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
8
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
9
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
10
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
11
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
12
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
13
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
14
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
15
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
16
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
17
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
18
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
19
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
20
VACANCY ANNOUNCEMENT