Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
Vacancy Notice
New!
2
Standing List Notice
New!
3
Call for Application for Roster/Register of Experts (National)
New!
4
Vacancy Announcement
New!
5
TSG notice for Phukot and Jagadulla PROR
6
TSG Notice
7
Result Published
8
Result Published
9
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
10
IST Notice
11
rescheduled interview notice
12
Result Published- Group Discussion
13
Result Published
14
Group Discussion Result Published
15
Result published- Short term Engineers
16
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना
17
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुन आउने बारेमा
18
vacancy re-announcement
19
Vacancy Announcement
20
Vacancy Announcement
21
नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
22
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
23
Vacancy Announcement
24
Cancel Notice
25
Result Published
26
Vacancy 2076 Bhadra
27
Cancel Notice
28
Result Published
29
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
30
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
31
Result 2076 Interview
32
Result 2076
33
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
34
Vacancy Announcement
35
Application for roster/ register of panel of IST
36
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
37
नियूक्ति सम्बन्धमा
38
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
39
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
40
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
41
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
42
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
43
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
44
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
45
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
46
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
47
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
48
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
49
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
50
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
51
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
52
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
53
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
54
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
55
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
56
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
57
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
58
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
59
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
60
VACANCY ANNOUNCEMENT