Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
New!
2
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
New!
3
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
New!
4
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
5
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
6
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
7
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
8
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
9
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
10
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
11
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
12
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
13
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
14
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
15
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
16
VACANCY ANNOUNCEMENT