Career

S.N. Heading Notice Description Status
1
Result Published
New!
2
Group Discussion Result Published
New!
3
Result published- Short term Engineers
New!
4
प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना
New!
5
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुन आउने बारेमा
New!
6
vacancy re-announcement
7
Vacancy Announcement
8
Vacancy Announcement
9
नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
10
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरुरी सूचना
11
Vacancy Announcement
12
Cancel Notice
13
Result Published
14
Vacancy 2076 Bhadra
15
Cancel Notice
16
Result Published
17
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
18
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
19
Result 2076 Interview
20
Result 2076
21
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
22
Vacancy Announcement
23
Application for roster/ register of panel of IST
24
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
25
नियूक्ति सम्बन्धमा
26
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
27
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
28
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
29
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
30
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
31
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
32
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
33
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
34
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
35
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
36
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
37
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
38
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
39
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
40
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
41
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
42
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
43
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
44
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
45
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
46
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
47
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
48
VACANCY ANNOUNCEMENT